Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

Národná správa o ľudskom rozvoji -
 Slovenská republika 2000
(všetky kapitoly sú vo formáte .pdf)

 Obsah

Predslov

Zhrnutie

Použité skratky

Súčasný vývoj a trendy na Slovensku

Politická situácia
Ekonomický rozvoj a trh práce
Vzdelávanie a školstvo
Demografický vývoj a zdravie

Rodová dimenzia ľudského rozvoja

Teórie demokracie a rodový aspekt
Príčiny nízkej akceptácie rodovej dimenzie na Slovensku
Historický exkurz – východisko transformácie
Rodové rozdiely na trhu práce (ekonomike)
Rodová dimenzia v politike
Vývoj kriminality a násilia z rodového pohľadu
Medzinárodné a národné podporné mechanizmy

Podoby chudoby na Slovensku

Chudoba a sociálna exklúzia
Rómovia a chudoba

Meranie kvality života

Meranie ľudského rozvoja
Meranie rodovej (ne)rovnosti
Ako zlepšiť meranie kvality života?

Závery a odporúčania

Dosah národnej správy
Bilancia ľudského rozvoja (1995-2000)

Štatistická príloha

Index ľudského rozvoja HDI

Rodovo-rozlíšený index rozvoja GDI

 

Autorský kolektív

Roman Džambazovič - Filozofická fakulta Univerzity Komenského
(Rómovia a chudoba)

Jarmila Filadelfiová - Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny
(Demografický vývoj a zdravie, Rodová dimenzia ľud. rozvoja)

Lucia Haulíková - Filozofická fakulta Univerzity Komenského
(Ekonomický rozvoj a trh práce)

Eugen Jurzyca - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
(Ekonomický rozvoj a trh práce)

Silvia Miháliková - Filozofická fakulta Univerzity Komenského
(Rodová dimenzia ľudského rozvoja)

Eugen Plačintár - Štatistický úrad Slovenskej republiky
(Štatistická príloha)

Vladislav Rosa - Štátna školská inšpekcia
(Vzdelávanie a školstvo)

Soňa Szomolányi - Filozofická fakulta Univerzity Komenského
(Politická situácia)

Katarína Šimúnková - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 
(Chudoba a sociálna exklúzia)

Luboš Vagač - Centrum pre hospodársky rozvoj
(Meranie kvality života, Závery a odporúčania)

Michal Vašečka - Inštitút pre verejné otázky
(Rómovia a chudoba)

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010