Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 

 

Rozšírenie EÚ a jeho dopad na sociálnu politiku a trh práce v kandidátskych a nekandidátskych krajinách

Projekt pozostáva z výskumných a osvetových aktivít, ktorých cieľom je pomôcť skvalitniť politiky trhu práce a sociálnej ochrany tak, aby sa znížili náklady a riziká spojené s migráciou pracovných síl v kandidátskych a ne-kandidátskych krajinách. Ďalším dôležitým cieľom projektu je preskúmať možné dopady migračnej politiky krajín EÚ voči tretím krajinám a navrhnúť príslušné opatrenia na zníženie negatívnych efektov. K naplneniu týchto cieľov má napomôcť výmena skúsenosti medzi mimovládnymi organizáciami z Bulharska, Slovenska, Estónska a Macedónska. Projekt podporil Freedom House.

Partnerské inštitúcie:

Bulharsko: Center for Economic Development http://www.ced.bg

Slovensko: Centrum pre hospodársky rozvoj http://www.cphr.sk

Estónsko: PRAXIS Center for Policy Studies http://www.praxis.ee

Macedónsko: Euro Balkan Institute http://www.euba.org.mk

Aktivity:

Úvodný workshop (Bratislava, 21. február 2003)
prezentácia Luboša Vagača

Policy Fórum ( Sofia, 30. Máj 2003)
prezentácia Luboša Vagača

Národná štúdia

 
Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010